PEC Documents / PEC Documentos

En aquesta pàgina es compartiran els documents generats durant el procés de redacció del PEC.

En esta página se irán colgando los documentos generados durante el proceso de redacción del PEC.

Memòria sobre l’Àmbit d’Ordenació 

Document Inici de Redacció

Avanç de criteris estratègics. DOCUMENT PREVI (Valencià/Castellano

Marc per al desenvolupament del Pla de Participació Pública. DOCUMENT PREVI (Valencià/Castellano

Resum DOCUMENTS PREVIS

 

Anuncios