Què és el PEC?/¿Qué es el PEC?

El Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar serà l’instrument urbanístic que definirà l’ordenació de l’àmbit territorial i els usos permesos, així com l’estratègia de gestió del patrimoni. Serà redactat per un equip multidisciplinari de tècnics externs a l’administració, contractats després de ser adjudicataris de la licitació pública per a la redacció del Pla, el qual és promogut per l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge de l’Ajuntament de València.

El Pla General d’Ordenació Urbana vigent, aprovat en 1988, dividia el barri en franges paral·leles al mar. En dos d’elles, la franja ocupada pel Conjunt Històric (àmbit M4) i la ‘façana marítima’ (àmbit M3), es va diferir el planejament. L’àmbit proposat per al PEPRI de 1998, no va qüestionar aquestes franges i va utilitzar la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez per a perforar-les fins al mar.

Suspès el PEPRI per expoliador en 2009, es fa necessari un nou pla. L’encàrrec municipal contempla per primera vegada, ordenar la superfície completa del barri. Aquesta delimitació permetrà modificar el planejament en franges i obri noves possibilitats per a entendre el barri com una entitat amb caràcter patrimonial que forma part del front marítim de València.

El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar será el instrumento urbanístico que definirá la ordenación del ámbito territorial y los usos permitidos, así como la estrategia de gestión del patrimonio. Será redactado por un equipo multidisciplinar de técnicos externos a la administración, contratados tras ser adjudicatarios de la licitación pública para la redacción del Plan, el cual es promovido por el Área de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de València.

El Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado en 1988, dividía el barrio en franjas paralelas al mar. En dos de ellas, la franja ocupada por el Conjunto Histórico (ámbito M4) y la ‘fachada marítima’ (ámbito M3), se difirió el planeamiento. El ámbito propuesto para el PEPRI de 1998, no cuestionó estas franjas y utilizó la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez para perforarlas hasta el mar.

Suspendido el PEPRI por expoliador en 2009, se hace necesario un nuevo plan. El encargo municipal contempla por vez primera, ordenar la superficie completa del barrio. Esta delimitación permitirá modificar el planeamiento en franjas y abre un abanico de nuevas posibilidades para entender el barrio como una entidad con carácter patrimonial que forma parte del frente marítimo de València.

dossier prensa
Ordenación del PGOU 88
dossier prensa
Ámbito territorial del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar

El procés de redacció d’un Pla Especial és un procés ampli en el qual s’alternen fases de treball tècnic amb períodes de tràmits en les diferents administracions implicades. En primer lloc, hi ha un període d’uns cinc o sis mesos des del moment que s’inicia la redacció, el qual culmina amb el lliurament del Document Inicial Estratègic i l’Esborrany del Pla. En aquests documents es realitza un prediagnòstic de l’àrea, s’assenten els objectius del Pla i es plantegen diferents alternatives possibles. Després d’aquest avanç, s’ha d’obtenir per part de l’administració l’informe ambiental i territorial estratègic perquè l’equip tècnic continue altres quatre mesos fins a acabar redactant la Versió Preliminar del Pla. Aquesta Versió Preliminar és la que obliga la Llei a sotmetre a exposició pública perquè els ciutadans puguen realitzar les seues al·legacions. Després d’afegir les modificacions que es consideren oportunes, és la Conselleria de Patrimoni la que ha d’emetre un informe final. Després d’incorporar les seues aportacions si n’hi ha, passaria la seua última fase que és l’aprovació primer municipal i després autonòmica de la versió definitiva del PEC.

El proceso de redacción de un Plan Especial es un proceso amplio en el que se alternan fases de trabajo técnico con periodos de trámites en las diferentes administraciones implicadas. En primer lugar, hay un periodo de unos cinco o seis meses desde que se inicia la redacción, el cual culmina con la entrega del Documento Inicial Estratégico y el Borrador del Plan. En estos documentos se realiza un prediagnóstico del área, se asientan los objetivos del Plan y se plantean diferentes alternativas posibles. Tras ese avance, se debe obtener por parte de la administración el informe ambiental y territorial estratégico para que el equipo técnico continúe otros cuatro meses hasta acabar redactando la Versión Preliminar del Plan. Esta Versión Preliminar es la que obliga la Ley a someter a exposición pública para que los ciudadanos puedan realizar sus alegaciones. Tras añadir las modificaciones que se consideran oportunas, es la Conselleria de Patrimonio la que debe emitir un informe final. Tras incorporar sus aportaciones si las hay, pasaría su última fase que es la aprobación primero municipal y luego autonómica de la versión definitiva del PEC.

cronograma
Cronograma del procés de redacció
Anuncios