Seguim amb les sessions de treball!

Ja podeu consultar el resum de les qüestions abordades en les taules de treball del TALLER DE DIRECTRIUS.

Resum taules de treball – TALLER DIRECTRIUS (Valencià/Castellano)

D’altra banda, no oblideu que seguim amb les sessions de participació. Ací teniu el  calendari perquè pugueu estar en totes!

flyer info4

Anuncios

PRÒXIMES JORNADES DE PARTICIPACIÓ

Els dies 22 i 29 de novembre, tindrà lloc el taller de participació sobre les primeres directrius del PEC. Les dos sessions seran a l’Ateneo Marítimo (C/Reina, 68) de 18.00h a 20.30h. En la primera, la de dimecres 22, s’exposaran el diagnòstic i els criteris inicials del PEC i es debatrà al voltant d’aquests. En la segona, dimecres 29, per taules de treball, analitzarem oportunitats i amenaces de les primeres directrius.

A més, aquesta jornada s’acompanyarà amb la publicació, dimarts dia 21 de novembre, de dos documents que podreu consultar en versió digital en la nostra web (www.pecplaespecial.com) o en l’Oficina de Plan Cabanyal-Canyamelar (C/Reina 105) en versió paper:

AVANÇ DE CRITERIS ESTRATÈGICS. DOCUMENT PREVI
MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. DOCUMENT PREVI

En el cartell es mostren la resta de sessions que es duran a terme en aquesta fase.

cartel participación.jpg

 

El PEC vol ser un pla útil per al barri/ El PEC quiere ser un plan útil para el barrio

Dimecres passat, va tindre lloc al Teatre El Musical la presentació d’inici de redacció del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC). El PEC serà l’instrument urbanístic que definirà l’ordenació de l’àmbit territorial i els usos permesos, així com l’estratègia de protecció i gestió del patrimoni. Serà una nova eina que s’afegeix a la resta d’inversions i estratègies promogudes, com les ajudes ARRU o la EDUSI, amb les quals estarà en contínua coordinació per a agilitar el procés de rehabilitació del barri. Serà redactat per un equip multidisciplinari de tècnics externs a l’administració, contractats al resultar adjudicataris de la licitació pública per a la redacció del Pla, el qual és impulsat per l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge de l’Ajuntament de València.

Suspés definitivament el PEPRI que proposava la prolongació de Blasco Ibañez fins al mar, es van elaborar unes normes urbanístiques transitòries, vigents actualment, a l’espera d’un futur planejament que ordene aquesta àrea. Doncs bé, el PEC serà aquest planejament que protegisca i amplie els valors patrimonials del barri, que substituïsca les esmentades normes transitòries i que derogue definitivament el PEPRI. L’encàrrec municipal per a la redacció del Pla, contempla per vegada primera, ordenar la superfície completa del barri, és a dir, l’àmbit que va des de Serreria fins al mar i des de Francesc Cubells fins a l’avinguda dels Tarongers. Aquesta delimitació obri noves possibilitats per a entendre el barri com una entitat amb caràcter patrimonial que forma part del front marítim de València.

El gran repte del PEC és que aconseguisca convertir-se en un pla útil per al barri i per a les seues gents, un pla que potencie els seus valors intrínsecs i que facilite el procés de revitalització d’aquest. Davant els possibles riscos inherents al potencial econòmic i immobiliari que suposa la seua situació actual, és necessari promoure el valor de l’ús del patrimoni, fomentar que El Cabanyal-Canyamelar siga un barri viu i per a viure, evitant una possible tematització o turistificació d’aquest. El procés de rehabilitació no ha d’anar en contra de la seua riquesa formal i social, singularitat que ha caracteritzat històricament el barri. És fonamental que continue sent un barri divers, en edificis i també en persones. I perquè açò siga possible, serà necessari impulsar una gestió eficient, de proximitat, perquè el barri es transforme amb les seues pròpies regles d’evolució sense perdre allò que ho fa recognoscible i valuós, és més, potenciant-ho.

El procés de redacció, el qual acaba de començar, serà un procés ampli en què s’alternaran fases de treball tècnic amb períodes de tràmits en les diverses administracions implicades. Pel que fa a la participació, l’equip tècnic considera fonamental comptar durant tot el procés amb els actors socials del barri. És per açò que, es generaran diversos espais on tan tècnics com a ciutadans podran involucrar-se de diverses maneres: formant part del grup motor que impulsarà el procés participatiu, participant en els grups de treball que s’activaran a partir de setembre o assistint a les jornades que es realitzaran al final de cada fase. A més, s’està consolidant un espai de coordinació entre els diversos equips tècnics que treballen al barri, qüestió fonamental perquè el pla revertisca en la millora real del barri.

 

El pasado miércoles, tuvo lugar en el Teatre El Musical la presentación de inicio de redacción del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC). El PEC será el instrumento urbanístico que definirá la ordenación del ámbito territorial y los usos permitidos, así como la estrategia de protección y gestión del patrimonio. Será una nueva herramienta que se suma al resto de inversiones y estrategias promovidas, como las ayudas ARRU o la EDUSI, con las que estará en continua coordinación para agilizar el proceso de rehabilitación del barrio. Será redactado por un equipo multidisciplinar de técnicos externos a la administración, contratados tras resultar adjudicatarios de la licitación pública para la redacción del Plan, el cual es impulsado por el Área de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de València.

Suspendido definitivamente el PEPRI que proponía la prolongación de Blasco Ibañez hasta el mar, se elaboraron unas normas urbanísticas transitorias, vigentes actualmente, a la espera de un futuro planeamiento que ordene dicha área. Pues bien, el PEC será este planeamiento que proteja y amplíe los valores patrimoniales del barrio, que sustituya a las mencionadas normas transitorias y que derogue definitivamente el PEPRI. El encargo municipal para la redacción del Plan, contempla por vez primera, ordenar la superficie completa del barrio, es decir, el ámbito que va desde Serrería hasta el mar y desde Francesc Cubells hasta la avenida de los Naranjos. Esta delimitación abre un abanico de nuevas posibilidades para entender el barrio como una entidad con carácter patrimonial que forma parte del frente marítimo de València.

El gran reto del PEC es que logre convertirse en un plan útil para el barrio y para sus gentes, un plan que potencie sus valores intrínsecos y que facilite el proceso de revitalización del mismo. Frente a los posibles riesgos inherentes al potencial económico e inmobiliario que supone su situación actual, es necesario promover el valor del uso del patrimonio, fomentar que El Cabanyal-Canyamelar sea un barrio vivo y para vivir, evitando una posible tematización o turistificación del mismo. El proceso de rehabilitación no debe ir en contra de su riqueza formal y social, algo que ha caracterizado históricamente el barrio. Es fundamental que siga siendo un barrio diverso, en edificios y también en personas. Y para que eso sea posible, será necesario impulsar una gestión eficiente, de proximidad, para que el barrio siga transformándose con sus propias reglas de evolución sin perder aquello que lo hace reconocible y valioso, es más, potenciándolo.

El proceso de redacción, el cual acaba de comenzar, será un proceso amplio en el que se alternaran fases de trabajo técnico con periodos de trámites en las diversas administraciones implicadas. Por lo que respecta a la participación, el equipo técnico considera fundamental contar durante todo el proceso con los actores sociales implicados en el barrio. Es por ello que, se generaran varios espacios donde tanto técnicos como ciudadanos podrán involucrarse de diversas maneras: formando parte del grupo motor que impulsará el proceso participativo, participando en los grupos de trabajo que se activaran a partir de septiembre o bien asistiendo a las jornadas que se realizarán al final de cada fase. Además, se está consolidando un espacio de coordinación entre los diversos equipos técnicos que trabajan en el barrio, lo cual es fundamental para que el plan revierta en la mejora real del barrio.