Com puc implicar-me /¿Cómo puedo implicarme?

Volem redactar un Pla que siga realment útil per al barri, que permeta que el Cabanyal-Canyamelar siga:

1. UN BARRI PER VIURE
2. UN BARRI ECLÈCTIC EN EDIFICIS I PERSONES
3. UN BARRI AMB UNA GESTIÓ EFICAÇ
4. UN BARRI QUE CONTINUE FENT-SE A SI MATEIX
5. UN BARRI QUE SIGA EL FRONT MARÍTIM DE LA CIUTAT

I per a açò, és necessari comptar durant la redacció amb tots els actors socials del barri. Com que no es volen superposar espais i repetir treball ja fet, s’està impulsant una estructura de participació comú on estan implicats tècnics de diferents projectes existents al barri (entre ells, nosaltres!). Aquesta es coordinarà a través de la plataforma ESPAI 3C, la qual disposa d’una pàgina web on podeu trobar tota la informació tant dels espais de participació (grups de treball, dates de reunions i informació generada pels grups) com de les novetats al voltant d’algunes actuacions al barri.

A dies d’ara, s’està consolidant un grup motor per impulsar el procés i s’estan començant a definir uns primers grups de treball depenent de les inquietuds existents (G1. ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT, G2. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, G3. VIVENDA I HABITABILITAT, G4. TREBALL I FORMACIÓ, G5. CONVIVÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIO-CULTURAL). Açò no impedeix que hi haja jornades específiques del PEC més endavant, reunions amb els afectats directes o grups de treball que tinguen més relació pel tema que s’aborda (com el d’espai públic i medi ambient).

Si estàs interessat en implicar-te activament en algun grup, rebre informació sobre les dates de les jornades o reunions o simplement consultar dubtes sobre el Pla Especial o assabentar-te dels avanços, escriu-nos en la pestanya de contacte i compta’ns-ho.

Queremos redactar un Plan que sea útil para el barrio, que permita que el Cabanyal-Canyamelar sea:

1. UN BARRIO PARA VIVIR
2. UN BARRIO ECLÉCTICO EN EDIFICIOS Y PERSONAS
3. UN BARRIO CON UNA GESTIÓN EFICAZ
4. UN BARRIO QUE CONTINÚE HACIÉNDOSE A SÍ MISMO
5. UN BARRIO QUE SEA EL FRENTE MARÍTIMO DE LA CIUDAD

Y para ello, es necesario contar durante la redacción con todos los actores sociales del barrio. Con el fin de no superponer espacios y repetir trabajo ya realizado, se está impulsando una estructura de participación común donde están implicados técnicos de diferentes proyectos existentes en el barrio (entre ellos, ¡nosotros!). La misma se coordinará a través de la plataforma ESPAI 3C, la cual dispone de una página web donde podéis encontrar toda la información tanto de los espacios de participación (grupos de trabajo, fechas de reuniones e información generada por los grupos) como de las novedades en torno a algunas actuaciones en el barrio. 

Actualmente, se está consolidando el grupo motor para impulsar el proceso y se están comenzando a definir unos grupos de trabajo iniciales dependiendo de las inquietudes existentes (G1. ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE, G2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, G3. VIVIENDA Y HABITABILIDAD, G4. TRABAJO Y FORMACIÓN, G5. CONVIVENCIA Y INCLUSIÓN SOCIO-CULTURAL). Esto no impide que haya jornadas específicas del PEC más adelante, reuniones con los afectados directos o grupos de trabajo que tengas más relación por el tema que abordan (como el de espacio público y medio ambiente).

Si estás interesado en implicarte activamente en algún grupo, recibir información sobre las fechas de las jornadas o reuniones o simplemente consultar dudas sobre el Pla Especial o enterarte de los avances, escríbenos en la pestaña de contacto y cuéntanoslo.

Anuncios