Com puc implicar-me /¿Cómo puedo implicarme?

Volem redactar un Pla que siga realment útil per al barri, que permeta que el Cabanyal-Canyamelar siga:

1. UN BARRI PER VIURE
2. UN BARRI ECLÈCTIC EN EDIFICIS I PERSONES
3. UN BARRI AMB UNA GESTIÓ EFICAÇ
4. UN BARRI QUE CONTINUE FENT-SE A SI MATEIX
5. UN BARRI QUE SIGA EL FRONT MARÍTIM DE LA CIUTAT

I per a açò, és necessari comptar durant la redacció amb tots els actors socials del barri. Com que no es volen superposar espais i repetir treball ja fet, s’està impulsant una estructura de participació comú on estan implicats tècnics de diferents projectes existents al barri (entre ells, nosaltres!). Aquesta es coordinarà a través de la plataforma ESPAI 3C, la qual disposa d’una pàgina web on podeu trobar tota la informació sobre els espais de participació (grups de treball, dates de reunions i informació generada pels grups).

En el marc de redacció del PEC, s’han proposat una sèrie de tallers ciutadans en les diferents fases prèvies a la presentació de la Versió Preliminar. A més, es proposen cinc sessions temàtiques que seran espais de formació i treball col·lectiu, sobre algunes de les temàtiques principals en les quals el pla pot influir. Tots elles comptaran amb dos sessions de treball, una primera vinculada a la formació-diagnòstic i una altra vinculada a la realització de propostes. A aquestes, assistirà personal tècnic i ciutadà.

cronograma part
Cronograma del procés de participació

Si estàs interessat en implicar-te activament en alguna sessió, rebre informació sobre les dates de les jornades o reunions o simplement consultar dubtes sobre el Pla Especial o assabentar-te dels avanços, escriu-nos en la pestanya de contacte i compta’ns-ho.

Queremos redactar un Plan que sea útil para el barrio, que permita que el Cabanyal-Canyamelar sea:

1. UN BARRIO PARA VIVIR
2. UN BARRIO ECLÉCTICO EN EDIFICIOS Y PERSONAS
3. UN BARRIO CON UNA GESTIÓN EFICAZ
4. UN BARRIO QUE CONTINÚE HACIÉNDOSE A SÍ MISMO
5. UN BARRIO QUE SEA EL FRENTE MARÍTIMO DE LA CIUDAD

Y para ello, es necesario contar durante la redacción con todos los actores sociales del barrio. Con el fin de no superponer espacios y repetir trabajo ya realizado, se está impulsando una estructura de participación común donde están implicados técnicos de diferentes proyectos existentes en el barrio (entre ellos, ¡nosotros!). La misma se coordinará a través de la plataforma ESPAI 3C, la cual dispone de una página web donde podéis encontrar toda la información sobre los espacios de participación (grupos de trabajo, fechas de reuniones e información generada por los grupos). 

En el marco de redacción del PEC, se han propuesto una serie de talleres ciudadanos en las diferentes fases previas a la presentación de la Versión Preliminar. Además, se proponen cinco sesiones temáticas que serán espacios de formación y trabajo colectivo, sobre algunas de las temáticas principales en las que el plan puede influir. Todos ellas contarán con dos sesiones de trabajo, una primera vinculada a la formación-diagnóstico y otra vinculada a la realización de propuestas. A las mismas, asistirá personal técnico y ciudadano.

Si estás interesado en implicarte activamente en alguna sesión, recibir información sobre las fechas de las jornadas o reuniones o simplemente consultar dudas sobre el Plan Especial o enterarte de los avances, escríbenos en la pestaña de contacto y cuéntanoslo.

Anuncios