Documentació del Pla Especial.

En la secció de Documentació d’esta Web se ha inclós el enllaç per a descarregar la Documentació del Pla per a la vostra consulta.

—-

En la sección de Documentación de esta Web se ha incluido el enlace para descargar la Documentación del Plan para vuestra consulta.

Assemblea d’accés Públic.

La setmana pròxima, dimarts 26 de febrer a les 18,30 hores, hi haurà una Assemblea d’accés públic amb motiu del procés d’Informació i participació pública del Pla Especial de Protecció del CABANYAL-CANYAMELAR. Tindrà lloc al Teatre El Musical (Plaça del Rosari, 3). Es realitzarà una exposició personal de les determinacions del Pla.

 

La semana próxima, martes 26 de febrero a las 18,30 h, habrá una Asamblea de acceso público con motivo del proceso de Información y Participación pública del Plan Especial de Protección del CABANYAL-CANYAMELAR. Tendrá lugar en el Teatro El Musical (Plaça del Rosari, 3). Se realizará una exposición personal de las determinaciones del Plan.


Asamblea_26_02

Jornades sobre convivència d’usos

La setmana pròxima, dilluns 19 i dimarts 20, tindrem l’última jornada temàtica programada dins del pla de participació del PEC, “CONVIVÈNCIA D’USOS”. Les dos sessions tindran lloc en l’Ateneo Musical (C/Reina 68) de 18.00h a 20.00h. El primer dia destinarem una part de la sessió a fer una introducció formativa sobre el concepte d’ús, els diferents tipus i la seua regulació. La segona part d’aquesta treballarem sobre una cartografia col·laborativa de conflictes vinculats als usos. Dimarts, comptarem amb la presència de Sergio Fernández, l’advocat especialitzat en dret urbanístic de l’equip del PEC. Debatrem sobre els usos existents i les competències que té el PEC per fer front als conflictes analitzats el dia anterior.

Segons el cronograma proposat, després d’aquestes sessions temàtiques en les quals hem estat abordant alguns temes importants per al planejament, es realitzarà un segon taller participatiu al voltant del mes d’abril per abordar els avanços de la proposta.

Sense més, us animem a vindre dilluns pròxim!!

La semana próxima, lunes 19 y martes 20, tendrá lugar la última jornada temática programada dentro del plan de participación del PEC, “CONVIVENCIA DE USOS” –a falta de confirmar una fecha para la sesión de vivienda que nos vimos obligada a posponer-. Las dos sesiones tendrán lugar en la Ateneo Musical (C/Reina 68) de 18.00h a 20.00h. El primer día destinaremos una parte de la sesión a hacer una introducción formativa sobre el concepto de uso, los diferentes tipos y su regulación. La segunda parte de ésta trabajaremos sobre una cartografía colaborativa de conflictos vinculados a los usos. Martes, contaremos con la presencia de Sergio Fernández, el abogado especializado en derecho urbanístico del equipo del PEC. Debatiremos sobre los usos existentes y las competencias que tiene el PEC para hacer frente a los conflictos analizados el día anterior.

Según el cronograma propuesto, después de estas sesiones temáticas en las cuales hemos sido abordando algunos temas importantes para el planeamiento, se realizará un segundo taller participativo durante el mes de abril para abordar los avances de la propuesta.

¡¡Sin más, os animamos a venir el próximo lunes!!

invitacion USOS2.jpg

Avaluació ambiental territorial i estratègica

El passat 15 de desembre l’Ajuntament de València va acordar iniciar el procediment d’avaluació ambiental territorial i estratègica del PEC. Aquest acord, el qual podeu consultar en l’apartat PEC DOCUMENTS, implica que la documentació presentada per l’equip tècnic per a sol·licitar l’inici del tràmit el passat mes d’octubre serà exposada durant quaranta-cinc dies hàbils. Aquesta s’ha posat a disposició de les administracions afectades així com del públic interessat perquè, si ho desitgen, puguen remetre a l’Ajuntament les consideracions oportunes perquè aquest les tinga en compte quan realitze l’informe i valore l’impacte ambiental que el pla podria suposar, funció que li correspon com a òrgan ambiental en la tramitació del PEC.

Podeu trobar aquests documents en: https://pecplaespecial.wordpress.com/pec-documentos/ juntament amb un arxiu on s’explica amb més profunditat en què consisteix aquest tràmit. A més, creiem que serà positiu dedicar una sessió de participació a aclarir conceptes d’aquest document i resoldre els dubtes que es generen. Per això, hi haurà un xicotet canvi en la planificació de les sessions. La setmana pròxima, en lloc de continuar amb el treball sobre l’espai urbà inclusiu, tindrem una SESSIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL i els documents exposats DIMECRES DIA 07 DE FEBRER en l’ATENEO MARÍTIMO a les 18.00h.

D’altra banda, tant via correu electrònic com personalment en l’oficina de Plan Cabanyal-Canyamelar (C/Reina 105), amb petició prèvia, atendrem qualsevol dubte que puga sorgir sobre aquest tema.

El pasado 15 de diciembre el Ayuntamiento de València acordó iniciar el procedimiento de evaluación ambiental territorial y estratégica del PEC. Dicho acuerdo, el cual podéis consultar en el apartado PEC DOCUMENTOS, implica que la documentación presentada por el equipo técnico para solicitar el inicio del trámite el pasado mes de octubre será expuesta durante cuarenta y cinco días hábiles. La misma se ha puesto a disposición de las administraciones afectadas así como del público interesado para que, si lo desean, puedan remitir al Ayuntamiento las consideraciones oportunas para que éste las tenga en cuenta a la hora de realizar el informe y valorar el impacto ambiental que el plan podría suponer, función que le corresponde como órgano ambiental en la tramitación del PEC.

Podéis encontrar dichos documentos en: https://pecplaespecial.wordpress.com/pec-documentos/ junto con un archivo en el que se explica con más profundidad en qué consiste dicho trámite. Además, creemos que será positivo dedicar una sesión de participación a aclarar conceptos de dichos documentos y resolver las dudas que puedan generar. Por ello, habrá un pequeño cambio en la planificación de las sesiones. La semana que viene, en vez de continuar con el trabajo sobre el espacio urbano inclusivo, tendremos una SESIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL y los documentos expuestos el MIÉRCOLES DÍA 07 DE FEBRERO en el ATENEO MARÍTIMO  a las 18.00h.

 Por otro lado, tanto vía correo electrónico como personalmente en la oficina de Plan Cabanyal-Canyamelar  (C/Reina 105), bajo petición previa, atenderemos cualquier duda que pueda surgir al respecto. 

 

flyer cambio fecha.jpg

Passeig perceptiu pel Cabanyal-Canyamelar!

Dissabte, part de l’equip del PEC va recórrer el barri amb molts veïns i veïnes que vingueren al passeig. Va ser interessant explorar i compartir les reflexions sobre la vivència quotidiana que cada habitant té de l’espai públic!

Utilitzarem tota la informació generada per treballar en les sessions de PAISATGE i XARXA D’ESPAIS LLIURES (24 i 25 de gener), per això si féreu fotografies del barri o no vinguéreu però en teniu recents, ens les podeu enviar a info@pecplaespecial.com

 

IMG-20180113-WA0009